CURD PORK SAUSAGE- doi thit

    SKU: 651570101064